Česky  Deutch  English  Donga Eng.
    Firma    Výrobní program    Technologie    Obchodní podmínky    Kontakt    GDPR   
 
  Obchodní podmínky
 Nákupní podmínky společnosti DAE EU s.r.o.

1. Objednávky

1.1 Výhradně platí naše nákupní podmínky. Podmínky dodavatele, které se od našich nákupních podmínek liší, neuznáváme, leda kdybychom s jejím zněním vyloženě písemně souhlasili.

1.2 Objednávka je pro obě strany právně závazná, pokud byla od nás písemně zadána a písemně potvrzena od dodavatele. Vyhrazujeme si právo, objednávku odvolat, pokud nám nebylo doručeno její potvrzení během 10ti dnů - počítáno od data objednávky.

1.3 Změny nebo doplňky naší objednávky jakož i vedlejší úmluvy jakéhokoliv druhu vyžadují pro svou platnost písemné potvrzení ze strany kupujícího.

2. Ceny

2.1 Uvedené ceny v našich objednávkách jsou pevné ceny bez DPH včetně balení.

2.2 Pokud nejsou výjimečně ceny dohodnuté při zadání zakázky, dodá dodavatel chybějící údaje ihned pro schválení. Smlouva vzniká teprve v okamžiku písemného potvrzení nabídky ceny z naší strany.

3. Dodávka

3.1 Dodavatel se drží ve všech bodech při dodání přesně objednávky. Případné změny zejména technických předloh potřebují náš písemný souhlas před vydáním. Pro zúčtování jsou rozhodující zjištěné hmotnosti, rozměry a počty našim oddělením vstupní kontroly zboží.

3.2 Při nedodržení naších dodacích lhůt platí dodavatel, bez toho aby musela být v jednotlivých případech dokazována škoda, odškodnění ve výši 0,5% domluvené ceny objednávky jako paušální ztrátu za prodlení za každý plný týden prodlení, maximálně však 5 % hodnoty objednávky. Dodavatel má právo nám dokázat, že v důsledku nedodržení dodací lhůty nevznikla žádná nebo výrazně menší škoda. Vyhrazujeme si další zákonné nároky.

3.3 Dodavatel má povinnost nám neprodleně oznámit, pokud nastanou nebo zjistí okolnosti, ze kterých vyplývá, že není možné dodržet domluvenou dodací lhůtu nebo dodací termín. Pokud dodavatel nevyhoví této povinnosti, platí pro každý jednotlivý případ dohodnutá smluvní pokuta ve výši 0,5 % hodnoty objednávky, avšak minimálně 100,- Euro a maximálně 5 % hodnoty objednávky.

4. Expedice

4.1 Ke každé dodávce se musí přiložit dodací list s minimálním uvedením objemu dodávky, označením materiálu a číslem naší objednávky. Speciálně neoznačené obaly na dodacím listě přecházejí bez vyúčtování do našeho vlastnictví.

4.2 Nejpozději ke dni expedice se musí odeslat odesílací avízo příslušnému oddělením podniku.

5. Odběr

5.1 Stávky, výluky, poruchy v expedici, přírodní katastrofy, úřední opatření a ostatní provozní poruchy v naší oblasti, které vedou k omezení nebo zastavení výroby nebo nám brání v expedici objednaného zboží, nás osvobozují po dobu a obsah jejich platností od naší povinnosti odběru, pokud nemůžeme tyto závady odvrátit nebo jejich odvrat není možný únosnými prostředky. Nároky dodavatelů na protislužby nebo odškodné jsou za těchto případů vyloučené. Dojde-li kvůli výše uvedeným důvodům k prodlení expedice, musí dodavatel zboží až do doby předání na vlastní nebezpečí podle předpisů skladovat.

6. Fakturace a platba

6.1 Platba probíhá dle dohodnutého splátkového termínu nejdříve však 60 dnů po obdržení dodávky.

6.2 Při odběru předčasné dodávky platí dohodnutý termín jako dodací datum.

6.3 Dodavatel nemá bez našeho souhlasu právo, odstoupit od pohledávky vůči nám nebo ji převést na třetí osobu.

7. Výrobní prostředky

7.1 Pokud poskytneme modely, vzorky, zápustky, šablony, výkresy nebo podobné ("výrobní prostředky") dodavateli nebo dodavatel podle našich požadavků pro nás vyrobí nebo nechá vyrobit výrobní prostředky, vyhrazujeme si zde vlastnické právo. Opracování nebo úpravy dodavatelem jsou prováděny pro nás. Pokud je vyhrazené zboží zpracováno s jinými, nám nepatřícími předměty, získáváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty naší věci k hodnotě ostatních zpracovaných předmětů v času zpracování.

7.2 Dodavatel má povinnost používat tyto výrobní prostředky výhradně k výrobě od nás objednaného zboží. Výrobní prostředky, jakož i předměty, které jsou pomocí těchto výrobních prostředků vyrobeny, nesmějí být zpřístupněny třetím osobám a musí být po ukončení spolupráce bez zvláštního vyžádání poslány zpět, pokud jsme předem písemně nesouhlasili s jiným způsobem využití.

7.3. Dodavatel má povinnost, nám patřící výrobní prostředky ve výši nové hodnoty na vlastní náklady pojistit vůči škodě způsobenou ohněm, vodou a krádeží. Má povinnost provádět nutnou údržbu a inspekční práce včas a na vlastní náklady. Případné poruchy nám musí být ihned oznámeny; pokud dojde k zaviněnému opomenutí, zůstávají nároky na úhradu škody nedotčeny.

8. Záruka

8.1 Dodavatel zaručuje, že zboží odpovídá našim specifikacím a jiným údajům jako normám a jiným podkladům a že zboží na tyto vlastnosti před expedicí kontroluje. Zboží musí v každém případě odpovídat jak uznávaným pravidlům techniky, tak i bezpečnostním předpisům, které jsou zvláště stanoveny v normách a v jiných uznávaných technických předpisech.

8.2 Jsme povinni zboží během přiměřené lhůty zkontrolovat. Hlášení o závadě včasné, pokud ji obdrží dodavatel během lhůty sedmi pracovních dnů, počítáno od příjmu zboží nebo při skrytých závad od jejich zjištění.

8.3 V naléhavých případech nebo pokud nesplní dodavatel své záruční povinnosti během zákonem stanovené lhůty jsme oprávněni na náklady dodavatele vyměnit nebo opravit vadné díly a nechat odstranit vzniklé závady a škody nebo provést na náklady dodavatele nákup k pokrytí potřeby.

8.4 Obsahuje-li zakázka výrobu litých kusů, kontroluje dodavatel před vytvořením formy shodnost modelu a výkresu a také proveditelnost podle techniky lití a tím přebírá záruku. Dodatečná námitka chybné konstrukce je vyloučená.

8.5 Mimo toho přebírá dodavatel poskytnutí záruky pro svou dodávku podle platných zákonných předpisů.

8.6 Pokud dodavatel zadá částečně nebo úplně plnění na výrobku třetí osobě, která zapříčíní vznik škody, bude dodavatel vůči nám jednat jako by tuto škodu způsobil sám.

9. Ochranné právo třetích

9.1 Dodavatel ručí za to, že jeho dodávkou a jejím použitím nejsou námi porušeny žádné patenty nebo jiná ochranná práva třetích v tuzemsku nebo zahraničí.

9.2 Pokud je na nás třetí osobou kladen kvůli porušení ochranného práva nárok, má dodavatel povinnost, nás na první písemnou žádost od těchto nároků uvolnit. Povinnost uvolnění se vztahuje na všechny náklady, které nám nutně vznikají z nebo v souvislosti s nárokem třetí osobou.

10. Ochrana dat

10.1 Dodavatel souhlasí s tím, že ukládáme v rámci provedení obchodních záležitostí data vztahující se na firmy a osoby.

11. Místo plnění - sídlo soudu

11.1 Pokud nebylo výhradě dohodnuto něco jiného, je naše obchodní sídlo místem plnění.

11.2 Sídlo soudu pro všechny možné sporné případy z našich objednávek je příslušný soud pro firmu Weingarten. Jsme však oprávněni, oslovit i soudy u obchodního sídla dodavatele.

11.3 Platí výhradně právo České republiky s vyloučením nákupního práva UN (CISG).

12. Salvatorní klausule

12.1. Jsou-li nebo budou-li některá stanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstává tím platnost ostatních stanovení nedotčená. Je-li část klausule neplatná, zůstává tím platnost zbytku klausule nedotčená, pokud jí lze obsahově od části klausule oddělit, pokud je sama o sobě srozumitelná a v celkovém obsahu smlouvy vytvoří smysluplné ustanovení.